Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Gjelder fra 22.05.2017

Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer og kunder av Delta iform As

1. Rettigheter og plikter

Delta iform:
 • Vil foreta automatisk adgangskontroll.
 • Vil kunne sjekke og kreve kopi av ID på medlemskap
 • Ved mistanke om misbruk av medlemskort forbeholder Delta iform seg å konfiskere medlemskortet inntil rett identitet er fastslått
 • Delta iform kan i særlige tilfeller utestenge medlemmer med inntil to uker av gangen dersom medlemmets opptreden og helsemessige tilstand tilsier at medlemmet eller øvrige medlemmers sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt hos Delta iform aktivitetssenter.
 • All informasjon lagret i Delta iforms medlemsdatabase vil kun benyttes internt. Delta iform vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter.
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Delta iforms kontroll.
 • Forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere på senteret generelt.
 • Delta iform kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets på senteret der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.
 • Barn under 15 år skal ikke trene eller oppholde seg i treningslokalene.
 • Lokalene er TV-overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang. Sikkerhetskontroller forekommer med jevne mellomrom. Ved mistanke om kriminelle handlinger på senteret vil videomateriale overleveres politiet.

Medlemmet:
 • Ved brudd på medlemsbetingelser eller regler og retningslinjer, kan Delta iform til enhver tid si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.
 • Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap.
 • Alle medlemskap i Delta iform er personlige.
 • Som medlem i Delta iform aksepterer du å motta relevant informasjon på e-post, mobil og via min side. Medlemsopplysninger vil kunne benyttes av Delta iform til kontakt angående medlemskap herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 • Plikter alltid å ha på seg sitt medlemskort under besøk i senteret, også under trening.
 • Plikter å holde kontaktinformasjon, du opplyser ved din innmelding, oppdatert gjennom hele ditt medlemskap hos Delta iform.
 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • Må, ved endring av bankkonto, endre betalingsinformasjon på min side.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • Personer under 18 år som ønsker å bli medlem hos Delta iform trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding. Foresatte må stå som betaler og de under 18 år må gjennomføre en personlig veiledningstime.
 • Plikter å oppgi endring av medlemsstatus.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.
 • Har 14 dagers angrefrist fra startdato for medlemskapet.
 • Som medlem på Delta iform bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført under Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks på senteret.
 • Ved brann avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler pga. Innbrudd eller andre årsaker.
 • Aksepterer at Delta iform fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Ved uforsvarlig bruk av utstyret kan medlemmet holdes erstatningsansvarlig for reparasjon og skader.

2. Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskapet er et løpende avtaleforhold og gjelder inntil medlemmet selv sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse.


Medlemskort:

Alle nye medlemmer utenom dropinkunder får personlig medlemskort ved innmelding. Ved tapt eller ødelagt kort/armbånd, utstedes nytt kort/armbånd mot avgift. Medlemskort/armbånd gjelder på lik linje som et busskort og det skal medbringes. Trening uten medlemskort/armbånd medfører et gebyr. Mistet eller skadet kort må straks meldes inn til Delta iform på min side.Gebyr for nytt kort er kr. 150,-

Medlemskapet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn medlemmet. Ved misbruk av medlemskort vil dette kunne føre til utestengelse fra Delta iform.

Det er ikke tillatt under noen omstendigheter å låne bort kort eller slippe andre inn på senteret. Dette vil medføre gebyr på kr. 1500,- og man vil bli utestengt i minst 1 måned.


Bindingstid

Delta iforms hovedprodukter er løpende abonnementsmedlemskap med eller uten bindingstid.


3. Betalingsbetingelser for medlemsavtalen

Månedlig trekk

Ved innmelding betaler man medlemsavgift for en måned, samt innmeldingsavgift og medlemskort. Dette trekkes direkte fra din konto ved innmelding. Medlemskort avhentes etter avtale på senteret i betjent tidsrom når avtale er inngått. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Delta iform forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved andre prisendringer vil Delta iform gi 60 dagers varsel på e-post/sms, slik at du kan melde deg ut dersom du ikke ønsker å akseptere prisøkningen.


Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgiften er et engangsbeløp som trekkes første gang medlemmet melder seg på. Dersom medlemmet avslutter medlemskapet og melder seg på igjen innen 6 måneder fra tidspunktet medlemmet hadde sist betalt til så vil ikke påmeldingsavgiften bli trekt på nytt. Dersom det er over 6 måneder vil medlemmet bli trekt for påmeldingsavgift på nytt.


4. Fast betalingsoppdrag

Dersom ikke månedsavgiften lar seg trekke fra konto, vil Delta iform via inkassobyrå anmode medlemmet omgående og senest innen 31 dager om å betale månedsavgift inklusive purregebyr. Delta iform i samarbeid med inkassobyrå forbeholder seg retten til å debitere rente i henhold til lov, administrative gebyrer, purregebyrer og inkassokostnader ved for sen eller uteblitt betaling. Adgangskortet vil slutte å fungere umiddelbart dersom det ikke er dekning på trekk av månedsavgiften.


5. Oppsigelse av løpende medlemskapsavtaler

5.1 Opsigelse av medlemskapet

Ønsker du å si opp medlemskapet ditt hos Delta ifrom kan det gjøres på følgende måter:

 • Logg inn på min side si opp avtalen.
 • Du kan henvende deg personlig hos oss i bemanningstiden.
  (merk: bemanningstiden kan variere, sjekk derfor åpningstider før personlig oppmøte)

Ved oppsigelse av medlemskapet skal du som minimum tilkjennegi at du ønsker å si opp medlemskapet og opplyse ditt fornavn, etternavn, fødselsdato. (Sier du opp via min side er ikke personopplysninger nødvendig)
En oppsigelse er gjeldende fra den dagen vi mottar den. Oppsigelsestiden er (1) en måned regnet fra første månedsskifte etter dato for oppsigelse. Det må derfor betales en månedsavgift til, men medlemmet kan selvfølgelig også trene denne måneden.
Har du en bindende avtale løper avtalen til bindingen er fullført.


5.2 Tvister og dokumentasjon

Dersom det oppstår tvil om et medlemskap er oppsagt, skal du som medlem kunne bevise at det har skjedd en korrekt oppsigelse i henhold til punkt 5.1.


6. Delta iform oppsigelse av medlemsavtalen

Delta iform forbeholder seg retten til å heve medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Delta iforms interne retningslinjer:

 • Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.
 • Misbruker medlemskort.
 • Slipper inn en annen med ditt personlige adgangsbånd.
 • Tyveri fra senteret eller medlemmene.
 • Ikke oppfyller aldersgrense, eller ikke har gyldig fullmakt fra foresatte.
 • Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer.
 • På grunn av helsemessig tilstand kan ta skade av Delta iforms tilbud.
 • På en eller annen måte opptrer mot Delta iforms interesser og formål.
 • Nyter alkohol/rusmidler, eller oppholder seg i ruspåvirket tilstand i våre lokaler.
 • Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
 • Dersom avlagt positiv dopingprøve eller ved mistanke om doping om medlemmet ikke avlegger dopingtest.
 • Ved diskriminerende opptreden eller atferd ovenfor ansatte, medlemmer eller andre personer som er tilknyttet senteret.

Dersom oppsigelsen følger som brudd på medlemsavtalen og/eller brudd på interne regler og retningslinjer i Delta iform kan medlemskapet sies opp med umiddelbar virkning, og innbetalt medlemsavgift blir ikke refundert.


7. Ved kjøp av medlemskap utenfor vanlig salgssted

Ved fjernsalg og salg utenfor utsalgssted gjelder angrerettloven § 10. Angrerettloven gir 14 dager ubetinget angrerett. Se nærmere forskrifter om angreskjema av 20.06.2014 (angrerettloven).

Ved bruk av angrerett der kunden har benyttet seg av tilbudet og trening skal kunden betale rimelige kostnader, eksempelvis tiden fra tjenesten ble første gang benyttet til tidspunktet angreretten ble fremlagt og dager delt på prisen for perioden og tjenesten som er kjøpt.